Store

オンラインストア

マグネットバー 角型

IMG No. サイズ 磁束密度B 吸着力F 詳細
MBA10 25mmX25mmX100mm
MBA15 25mmX25mmX150mm
MBA20 25mmX25mmX200mm
MBA25 25mmX25mmX250mm
MBA30 25mmX25mmX300mm
MBA35 25mmX25mmX350mm
MBA40 25mmX25mmX400mm
MBA45 25mmX25mmX450mm
MBA50 25mmX25mmX500mm
MBA55 25mmX25mmX550mm
MBA60 25mmX25mmX600mm
MBA65 25mmX25mmX650mm
MBA70 25mmX25mmX700mm
MBA75 25mmX25mmX750mm
MBA80 25mmX25mmX800mm
MBA85 25mmX25mmX850mm
MBA90 25mmX25mmX900mm
MBA95 25mmX25mmX950mm
MBA100 25mmX25mmX1000mm