Store

オンラインストア

マグネットバー 角型

IMG No. サイズ 磁束密度B 吸着力F 詳細
MBA10 25mmX25mmX100mm 14000
MBA15 25mmX25mmX150mm 14000
MBA20 25mmX25mmX200mm 14000
MBA25 25mmX25mmX250mm 14000
MBA30 25mmX25mmX300mm 14000
MBA35 25mmX25mmX350mm 14000
MBA40 25mmX25mmX400mm 14000
MBA45 25mmX25mmX450mm 14000
MBA50 25mmX25mmX500mm 14000
MBA55 25mmX25mmX550mm 14000
MBA60 25mmX25mmX600mm 14000
MBA65 25mmX25mmX650mm 14000
MBA70 25mmX25mmX700mm 14000
MBA75 25mmX25mmX750mm 14000
MBA80 25mmX25mmX800mm 14000
MBA85 25mmX25mmX850mm 14000
MBA90 25mmX25mmX900mm 14000
MBA95 25mmX25mmX950mm 14000
MBA100 25mmX25mmX1000mm 14000