Store

オンラインストア

マグネットバー 丸型

IMG No. サイズ 磁束密度B 吸着力F 詳細
SWMB10 Φ25mmX100mm
SWMB15 Φ25mmX150mm
SWMB20 Φ25mmX200mm
SWMB25 Φ25mmX250mm
SWMB30 Φ25mmX300mm
SWMB35 Φ25mmX350mm
SWMB40 Φ25mmX400mm
SWMB45 Φ25mmX450mm
SWMB50 Φ25mmX500mm
SWMB55 Φ25mmX550mm
SWMB60 Φ25mmX600mm
SWMB65 Φ25mmX650mm
SWMB70 Φ25mmX700mm
SWMB75 Φ25mmX750mm
SWMB80 Φ25mmX800mm
SWMB85 Φ25mmX850mm
SWMB90 Φ25mmX900mm
SWMB95 Φ25mmX950mm
SWMB100 Φ25mmX1000mm