Store

オンラインストア

マグネットバー 丸型

IMG No. サイズ 磁束密度B 吸着力F 詳細
SWMB10 Φ25mmX100mm 14000
SWMB15 Φ25mmX150mm 14000
SWMB20 Φ25mmX200mm 14000
SWMB25 Φ25mmX250mm 14000
SWMB30 Φ25mmX300mm 14000
SWMB35 Φ25mmX350mm 14000
SWMB40 Φ25mmX400mm 14000
SWMB45 Φ25mmX450mm 14000
SWMB50 Φ25mmX500mm 14000
SWMB55 Φ25mmX550mm 14000
SWMB60 Φ25mmX600mm 14000
SWMB65 Φ25mmX650mm 14000
SWMB70 Φ25mmX700mm 14000
SWMB75 Φ25mmX750mm 14000
SWMB80 Φ25mmX800mm 14000
SWMB85 Φ25mmX850mm 14000
SWMB90 Φ25mmX900mm 14000
SWMB95 Φ25mmX950mm 14000
SWMB100 Φ25mmX1000mm 14000