Store

オンラインストア

マグネットバー

IMG No. サイズ 磁束密度B 吸着力F 詳細
SWMB10 Φ25mmX100mm
SWMB15 Φ25mmX150mm
SWMB20 Φ25mmX200mm
SWMB25 Φ25mmX250mm
SWMB30 Φ25mmX300mm
SWMB35 Φ25mmX350mm
SWMB40 Φ25mmX400mm
SWMB45 Φ25mmX450mm
SWMB50 Φ25mmX500mm
SWMB55 Φ25mmX550mm
SWMB60 Φ25mmX600mm
SWMB65 Φ25mmX650mm
SWMB70 Φ25mmX700mm
SWMB75 Φ25mmX750mm
SWMB80 Φ25mmX800mm
SWMB85 Φ25mmX850mm
SWMB90 Φ25mmX900mm
SWMB95 Φ25mmX950mm
SWMB100 Φ25mmX1000mm
MBA10 25mmX25mmX100mm
MBA15 25mmX25mmX150mm
MBA20 25mmX25mmX200mm
MBA25 25mmX25mmX250mm
MBA30 25mmX25mmX300mm
MBA35 25mmX25mmX350mm
MBA40 25mmX25mmX400mm
MBA45 25mmX25mmX450mm
MBA50 25mmX25mmX500mm
MBA55 25mmX25mmX550mm
MBA60 25mmX25mmX600mm
MBA65 25mmX25mmX650mm
MBA70 25mmX25mmX700mm
MBA75 25mmX25mmX750mm
MBA80 25mmX25mmX800mm
MBA85 25mmX25mmX850mm
MBA90 25mmX25mmX900mm
MBA95 25mmX25mmX950mm
MBA100 25mmX25mmX1000mm
MTA10 W25mmXH30mmXL100mm
MTA15 W25mmXH30mmXL150mm
MTA20 W25mmXH30mmXL200mm
MTA25 W25mmXH30mmXL250mm
MTA30 W25mmXH30mmXL300mm
MTA35 W25mmXH30mmXL350mm
MTA40 W25mmXH30mmXL400mm
MTA45 W25mmXH30mmXL450mm
MTA50 W25mmXH30mmXL500mm
MTA55 W25mmXH30mmXL550mm
MTA60 W25mmXH30mmXL600mm
MTA65 W25mmXH30mmXL650mm
MTA70 W25mmXH30mmXL700mm
MTA75 W25mmXH30mmXL750mm
MTA80 W25mmXH30mmXL800mm
MTA85 W25mmXH30mmXL850mm
MTA90 W25mmXH30mmXL900mm
MTA95 W25mmXH30mmXL950mm
MTA100 W25mmXH30mmXL1000mm