Store

オンラインストア

ネオジム アーク型 径方向着磁

IMG No. サイズ 磁束密度B 吸着力F 詳細
NA0001 R10mmXr5mmXL10mmXA180rad Dia 3552 2575
NA0002 R10mmXr5mmXL20mmXA180rad Dia 2974 3473